Tokyo, Monochromer Garten III pour Timbale solo
17décembre 2017

Tokyo, Monochromer Garten III pour Timbale solo

Shinichi Ueno´s Timpani Recital 2017
16:00, Yamaha Ginza Studio
Shinichi Ueno (Timbale)